Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wpajamy system wartości etycznych. Przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Budzimy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno.

MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent:

– dba o rozwój intelektualno-emocjonalny

– potrafi korzystać z różnych źródeł informacji

– posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy

– posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu podjęcie nauki na wyższym

etapie edukacyjnym w szkole przez siebie wybranej.

– umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć

– jest kreatywny, odpowiedzialny i obowiązkowy

–  reprezentuje postawę proekologiczną

– rozwija zainteresowania, talenty i pasje

– wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie

– dostrzegając różnorodność świata, umie zachować własną indywidualność

– jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych

– jest kulturalny

– docenia wagę więzi międzyludzkich

– z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadawalający jego i innych sposób

– umie współpracować w grupie

Misję Szkoły Podstawowej nr 34 realizuje się poprzez:

 • kultywowanie tradycji szkoły, jej symboli, program wychowawczy, ceremoniał
 • opracowanie lub odpowiedni dobór programów nauczania,
 • działalność zespołów przedmiotowych,
 • budowę zestawu szkolnych narzędzi diagnozowania jakości pracy oraz oceniania wiedzy i umiejętności,
 • tworzenie sprzyjających warunków współpracy z rodzicami,
 • budowę programu współpracy ze środowiskiem,
 • pracę i pomoc uczniom wymagającym dodatkowej opieki,
 • pracę z uczniami wybitnie zdolnymi,
 • współpracę z uczelniami wyższymi,
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz instytucjami edukacyjnymi,
 • organizację spotkań z przedstawicielami różnych kultur, religii, narodowości oraz z podróżnikami
 • rozwój działalności pozalekcyjnej w szkole i środowisku,
 • przygotowanie uczniów do wykorzystania nowoczesnych źródeł informacji w procesie dydaktycznym,
 • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze.
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Wizja szkoły

Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod nauczania oraz szczegółowemu opracowaniu programów dydaktyczno-wychowawczych uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju oraz rozwijania swoich uzdolnień, możliwości, zainteresowań, umiejętności i samodzielności życiowej w ścisłym związku ze środowiskiem lokalnym.
1. dydaktyka

 • przekazujemy uczniom rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności
 • przygotowujemy do dalszego kształcenia się
 • inspirujemy do rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego
 • rozwijamy w uczniach umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji
 • przygotowujemy do życia w Europie i świecie
 • kształtujemy samodzielność i twórczą kreatywność
 • wdrażamy zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania

2. wychowanie

 • wskazujemy uczniom właściwe postawy wobec siebie i innych
 • kształtujemy w uczniach świadomość moralną, pomagamy w ustalaniu hierarchii wartości i dokonywaniu wyborów
 • rozwijamy w uczniach przywiązanie do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej
 • promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną
 • zdecydowanie reagujemy na przejawy agresji i patologie w zachowaniu dzieci
 • kształtujemy wrażliwość estetyczną
 • wychowujemy do poczucia własnej wartości
 • przygotowujemy do dojrzałego uczestniczenia w życiu społecznym
 • integrujemy uczniów z różnych środowisk
 • uczymy poszanowania mienia i pracy innych
 • uświadamiamy znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa
 • przestrzegamy prawa demokracji i tolerancji
 • współpracujemy z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego

3. opieka

 • dbamy o dyscyplinę, porządek, sumienne wypełnianie obowiązków
 • pomagamy w sytuacjach trudnych
 • współpracujemy z instytucjami pomagającymi innym
 • zapewniamy młodzieży bezpieczne warunki nauki w szkole