Procedury współpracy z rodzicami

Procedura współpracy z rodzicami

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2002r. Nr 51, poz. 458 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami)

Statut Szkoły

Program Wychowawczy

Szkolny Program Profilaktyki

* * *

 1. Procedura została stworzona w celu:
 2. sprecyzowania systemu kontaktów nauczycieli z rodzicami/ prawnymi opiekunami uczniów,
 3. usprawnienia współpracy między szkołą i rodzicami,
 4. ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli i rodziców we wszystkich klasach,
 5. ułatwienia monitorowania ustalonych zasad współpracy.
 6. Zasady współpracy.
 1. Współdziałanie nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów ma prowadzić do stworzenia możliwie najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju dziecka.
 2. Współpraca jest prowadzona na zasadzie wzajemnego szacunku i rozumienia racji obu stron, co oznacza, że:
 1. a) szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu, nie naruszając wyznawanych przez nich wartości,
 2. b) rodzice współtworzą, znają i akceptują szkolny system wychowawczy.
 1. Nauczyciele i rodzice wymieniają się informacjami o potrzebach oraz intelektualnych i fizycznych możliwościach dziecka.
 2. Wszystkie informacje przekazywane są rzeczowo, szczerze i życzliwie.
 3. Ewentualne konflikty między nauczycielami i rodzicami rozwiązywane są w atmos-ferze wzajemnego zrozumienia.
 4. Współpracujące strony przestrzegają przyjętych zasad.

III. Osobami uprawnionymi do współpracy z rodzicami są pracownicy pedagogiczni szkoły: dyrektor i jego zastępcy, nauczyciele, pedagog, psycholog.

 1. Sposoby komunikowania się pracowników szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami:
 2. spotkanie,
 3. rozmowa telefoniczna (w sytuacji pilnej lub przypadku losowym),
 4. notatka w dzienniczku lub zeszycie ucznia,
 5. list wysłany za pośrednictwem sekretariatu szkoły,
 6. wiadomość na stronie internetowej szkoły.
 7. Spotkania.
 8. Spotkania rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami odbywają się w formie:
 9. a) zebrań klasowych,
 10. b) dni otwartych,
 11. c) konsultacji indywidualnych,
 12. d) uroczystości szkolnych i klasowych,
 13. e) innej, jeśli wynika to z planu pracy szkoły.
 14. Harmonogram, w którym zostały ujęte terminy zebrań klasowych i dni otwartych, zostaje przedstawiony rodzicom na pierwszym spotkaniu, we wrześniu każdego roku szkolnego.
 15. W uzasadnionych losowo przypadkach rodzice mogą spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu w innym, wspólnie ustalonym terminie.
 16. Rodzice nie otrzymają żadnych informacji o dziecku podczas zajęć prowadzonych przez nauczyciela, jak również w czasie pełnienia przez niego dyżuru.
 17. Miejscem kontaktów rodziców i nauczycieli jest szkoła. Wyjątkowo, w przypadkach losowych, spotkanie może się też odbyć w domu ucznia.
 18. Miejscem spotkań nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są przede wszystkim sale lekcyjne i gabinety (dyrektora, pedagoga) oraz pokoje nauczycielskie. Nauczyciele udzielają informacji o uczniu telefonicznie wg uznania poszczególnych nauczycieli.
 • terminie spotkania wynikającego z harmonogramu wychowawca przypomina uczniom i rodzicom, co najmniej trzy dni wcześniej, podając dzień, godzinę i miejsce spotkania. Uczniowie wpisują komunikat do zeszytu. Rodzice potwierdzają przyjęcie informacji do wiadomości przez podpisanie notatki.
 1. W uzasadnionych okolicznościach szkoła zaprasza rodziców poza ustalonymi terminami. Jeżeli sytuacja jest pilna, kontakt może mieć formę telefoniczną; w innym przypadku wezwanie ma formę pisemną (notatka w dzienniczku lub zeszycie ucznia, pismo wysłane przez sekretariat szkoły).
 2. Podczas obowiązkowych zebrań wychowawca
 3. a) zapoznaje rodziców z dokumentacją szkoły, przedstawiając:
 • Statut Szkoły
 • szkolny program wychowawczy
 • program profilaktyki szkoły
 • wymagania edukacyjne
 • szkolny system oceniania
 1. b) informuje rodziców o funkcjonowaniu szkoły,
 2. c) konsultuje z rodzicami plan pracy klasy w bieżącym roku szkolnym,
 3. d) ustala tematykę zebrań,
 4. e) informuje rodziców o postępach dzieci w nauce i zachowaniu,
 5. f) pisemnie uprzedza o śródrocznym/rocznym zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną z przedmiotu na 1 miesiąc przed klasyfikacją lub oceną nieodpowiednią/naganną zachowania na koniec roku do końca kwietnia,
 6. g) omawia bieżące kwestie wychowawcze i dydaktyczne,
 7. h) przeprowadza pedagogizację rodziców (według potrzeb każdego zespołu),
 8. i) w klasie VI szkoły podstawowej zapoznaje rodziców z zasadami przeprowadzania sprawdzianu, sprawdzanymi umiejętnościami, zasadami oceniania.
 9. Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy i inni nauczyciele:
 10. a) podkreślają sukcesy zespołu,
 11. b) szczerze przedstawiają problemy klasy,
 12. c) zachowują dyskrecję podczas przekazywania informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,
 13. d) wskazują rodzicom treści niezbędne do uzupełnienia ewentualnych braków,
 14. e) starają się proponować konkretne sposoby rozwiązania problemu lub skierować do specjalistów, którzy udzielą fachowych porad.
 15. Spotkania z rodzicami zostają udokumentowane notatką w dzienniku lekcyjnym, dzienniku pedagoga/psychologa.
 16. Precedencja kontaktów między rodzicami a szkołą.
 1. Uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują do dyrektora szkoły lub jego zastępców.
 2. Uwagi i wnioski dotyczące ocen, zachowania uczniów rodzice kierują do wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu, pedagoga lub psychologa szkolnego.
 1. Dyrektor nie przyjmuje uwag i wniosków rodziców, jeżeli nie poinformowali oni wcześniej żadnej z osób wspomnianych w punkcie 2. Zastrzeżenie to nie obowiązuje, jeśli rodzic nie ma możliwości skontaktowania się z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem lub psychologiem oraz w drastycznych sytuacjach.

VII. Za aktywną współpracę rodzice mogą zostać nagrodzeni listami gratulacyjnymi, wręczanymi przez dyrektora szkoły na apelu kończącym rok szkolny.

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.