ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH

Ponieważ w tym roku szkolnym większość uczniów klas VII kończy 13 lat pedagog szkolny w ramach programu „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” zorganizował zajęcia profilaktyczne na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Zgodnie z przepisami Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich każda osoba pomiędzy 13 – 17 rokiem życia ponosi odpowiedzialność prawną za popełnione czyny karalne. Podczas zajęć funkcjonariuszka policji omówiła pojęcia nieletni, małoletni, czyn karny, demoralizacja oraz zapoznała uczniów ze środkami wychowawczymi i poprawczymi stosowanymi przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.
   Zapamiętaj.
 Jeśli ktoś namawia Cię do popełnienia przestępstwa, czy wykroczenia wyraź zdecydowanie swój sprzeciw. Przeciwstaw się przemocy, krzywdzeniu innych, odrzuceniu, wyśmiewaniu, zastraszaniu.
 Przemoc nie kończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia. W trudnych sytuacjach zwróć się do osób dorosłych, którym ufasz – rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkolnego. 
PRZESTRZEGASZ PRAWA JESTEŚ OK.