Regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Regulamin wypożyczania podręczników oraz udostępniania
materiałów ćwiczeniowych uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8
w Poznaniu

 Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)

 • 1
 1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania z zasobów biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową
  na dany rok szkolny.
 4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 5. Przekazaniem podręczników uczniom zajmują się bibliotekarz oraz wychowawca
  klasy.
 6. Każdemu uczniowi jest przypisany konkretny numer podręcznika. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty, mapy, plansze itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).

 

 1. Podręczniki wypożyczane są w terminie uzgodnionym pomiędzy nauczycielem a wychowawcą klasy.
 2. Rodzic podpisem potwierdza:
  a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
  b) wypożyczenie podręcznika,
  c) udostępnienia materiałów ćwiczeniowych – zał. nr 1
 • 2
 1. Uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników najpóźniej w ostatnim tygodniu nauki przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 2. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy
  i nauczyciel bibliotekarz.
 3. Podczas zwrotu podręczników nauczyciele, o których mowa w ust. 2, dokonują oględzin podręczników, określając stopień ich zużycia.
 4. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia podręcznika rodzice uczniów klas 1, 4, 6, 7 zobowiązani są do odkupienia podręcznika i jego zwrotu do biblioteki szkolnej do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 5. Art. 4 obowiązuje uczniów wszystkich klas w przypadku uszkodzenia lub zagubienia podręcznika do języka obcego.
 6. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia podręcznika rodzice uczniów klas 2, 3 i 5 są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonują na podane konto. Dowód wpłaty (lub kopię) należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 • 3
 1. W przypadku przejścia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego do innej szkoły uczeń jest zobowiązany rozliczyć się z biblioteka szkolną.
 2. Uczniowie są zobowiązani do:
  a) używania podręcznika zgodnie z przeznaczeniem,
  b) troski o estetykę podręcznika poprzez jego obłożenie,
  c) niedokonywania w podręczniku żadnych wpisów długopisem, kredką, flamastrem itp.
Załącznik nr 1 – zobacz